Download PDF test

CJENOVNIK


TARIFA I

Pretplata na službena glasila, za II polugodište 2024. godina:

«Službeni glasnik BiH», «Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori» 

120,00 KM

«Službene novine Federacije BiH»

110,00 KM

«Službene novine Kantona Sarajevo»

80,00 KM

Ova tarifa se primjenjuje od 1.7.2024. godine

Uplate se vrše UNAPRIJED za I polugodište u KM.

U cijenu je uračunat PDV 17%.


TARIFA II

za 2024. godinu
(za strana pravna i fizička lica)

Stranim licima u smislu ovog zakona smatra se pravno lice sa sjedištem u inozemstvu i fizičko lice sa prebivalištem u inozemstvu (član 4. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju  - «Službene novine Federacije BiH», broj 35/98), plaćaju:

Na ime pretplate na (za 2024. godina):

«Službeni glasnik BiH», «Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori» 

150,00 EUR

«Službene novine Federacije BiH»

140,00 EUR

«Službene novine Kantona Sarajevo»

110,00 EUR

«Internet izdanje»

123,00 EUR

Ova tarifa se primjenjuje od 1.7.2024.

Plaćanje doznakom, plaćanje čekom, pretplata se uvećava za troškove honorisanja od iznosa čeka 1% minimalno EUR 5,10 plus troškovi poštarine.

U cijenu je uračunat PDV 17%.

Uplate se vrše u EUR-ima prema Kursnoj-Tečajnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Uplate se mogu vršiti i u drugim stranim važećim valutama.


TARIFA III

USLUGE OGLAŠAVANJA

Organi, organizacije, zajednice i pojedinci koji dostavljaju oglase radi objavljivanja u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo na ime objave plaćaju po propisanoj tarifi, i to:

1. MALI OGLASI

- za fizička lica..................................................................................................................................... 3,00 KM

- za pravna lica ( nevažeća licenca, PDV-uvjerenja, saobraćajna dozvola)......................... 10,00 KM

2. Proglašenje jednog pečata nevažećim....................................................................................... 15,00 KM

3. Stečajni upravnik - oglasi............................................................................................................. 30,00 KM

4. Sudski i notarski oglasi

 • Stečaj (otvaranje, poziv za diobu, zatvaranje, odbijanje prijedloga za stečaj i si.)......................... 50,00 KM
 • likvidacija (poziv na raspravu, otvaranje, zatvaranje, odbijanje prijedloga za likvidaciju i si.).... 30,00 KM
 • proglašenje umrlim ( nestalih ))....................................................................................................... 15,00 KM
 • postavljanje privremenog zastupnika - kratak tekst.................................................................. 30,00 KM
 • postavljanje privremenog zastupnika(objava imena u postupku) - dugi tekst................................. 150,00 KM
 • ostavinski postupak.......................................................................................................................... 15,00 KM
 • preuzimanje, sticanje i svaka namjena dionica.......................................................................... 15,00 KM
 • zabilježba o pokretanju likviadacionog postupka u sudski registar..................................... 150,00 KM
 • smanjenje/povećanje temeljnog kapitala (odluka firme)- kratak tekst................................. 65,00 KM
 • smanjenje/povećanje temeljnog kapitala ( ovjera od notara)- dugi tekst........................... 150,00 KM
 • poziv za ročište.................................................................................................................................. 30,00 KM
 • najava uspostave ZK uloška (jedan oglas)................................................................................. 50,00 KM
 • najava sa prepisom posjedovnog lista - objava jedne stranice............................................. 300,00 KM

5. Sudski registar

 • sudski registar (upis,izmjena,dopuna i si.) - dugi tekst............................................................. 150,00 KM
 • smanjenje/povećanje temeljnog kapitala.................................................................................... 65,00 KM
 • sudski registar ( upis, dopuna djelatnosti i si.) - skraćeni tekst.................................................. 50,00 KM
 • izmjena podataka (adresa, osnivač) - skraćeni tekst................................................................ 30,00 KM
 • brisanje iz sudskog registra - pojedinačno.................................................................................... 30,00 KM
 • brisanje iz sudskog registra po spisku............................................................................................ 20,00 KM
 • proglašenje mjenice nevažećom.................................................................................................... 30,00 KM
 • prestanak rada............................................................................................................................. 30,00 KM

6. Licence - međunarodna otpremništva (rješenja i si.) ....................................................................... 65,00 KM

7. Rješenje o upisu u registar udruženja građana, fondacija/zaklada na državnom,
    federalnom i kantonalnom nivou

 • upis.............................................................................................................................................. 80,00 KM
 • promjena....................................................................................................................................... 30,00 KM
 • brisanje......................................................................................................................................... 30,00 KM
 • odbacivanje zahtjeva..................................................................................................................... 65,00 KM

U cijene je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% ) Za sve vrste oglasa uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Dž. Bijedića broj 39/III

Uplatnica treba da bude čitko popunjena sa naznakom svrhe uplate.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2024.godine. Uplate se vrše u KM.


TARIFA V

Cijena objavljenih konkursa-natječaja, licitacija i dr.

Cijena jedne stranice sa PDV-om

300,00 KM

1/2 stranice sa PDV-om

150,00 KM

1/4 stranice sa PDV-om

75,00 KM

jedan cm jednog stupca sa PDV-om

                                      6,80 KM

U cijenu je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% )

Za sve objave, uplate se vrše po ispostavljenoj fakturi u roku od petnaest dana u korist transakcijskoj računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2024. godine.

 


TARIFA VI

INTERNETSKO IZDANJE ZA 2024. GODINU

USLOVI ZA PRETPLATU
NA INTERNETSKO IZDANJE SLUŽBENIH GLASILA
 

 • Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori,
 • Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine i
 • Službene novine Kantona Sarajevo

 

Vrijeme trajanja pretplate

CIJENA PO KORISNIKU

 

1 pretplatnička licenca

3 - 7
pretplatnička licenca

8 pretplatničkih licenci

12 pretplatničkih licenci

12 mjeseci

240 KM

639 KM

1530 KM

1980 KM

 
 • preko pedeset pretplatničkih licenci - po jednoj licenci 120,00 KM

U cijenu uračunat PDV 17% (preračunata stopa 14,53%)

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2024. godine

Uplata se vrši u KM UNAPRIJED, za sve strana pravna i fizička lica u EUR-ima prema kursnoj-tečajnoj listi Centralne banke BiH ili u drugim stranim važećim valutama.


TARIFA VII

Cijena objavljenih oglasa u službenom dijelu glasila: opći akti, statuti, koncesije, ugovori i dr.

Cijena jedne stranice sa PDV-om

178,00 KM

1/2 stranice sa PDV-om

89,00 KM

1/4 stranice sa PDV-om

44,50 KM

jedan cm jednog stupca sa PDV-om

                                      4,00 KM

U cijenu je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% )

Za sve objave, uplate se vrše po ispostavljenoj fakturi u roku od petnaest dana u korist transakcijskoj računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2024. godine.


CJENOVNIK
ZA OBJAVU OGLASA U "OGLASNIKU JAVNE NABAVKE/NABAVE"

 

Sažetak obavještenja

98,00 KM
od toga PDV 17% (14,53%)
14,23 KM

Ispravka sažetka

52,00 KM
od toga PDV 17% (14,53%)
7,55,23 KM

Ova tarifa se primjenjuje od 1.7.2024. godine

Uplate se vrše UNAPRIJED za I polugodište u KM.

U cijenu je uračunat PDV 17%.