"Službeni glasnik BiH", broj 12/24 28.3.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/24 [28.3.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I KRITERIJIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU RAZGRANIČENIH NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA I PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA IZ 2023. GODINE U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA KUPOVINE NOVE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME U SVRHU EFIKASNIJEG I KVALITETNIJEG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA POTREBE JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA SANACIJE I TEKUĆEG ODRŽAVANJA CENTRALNIH OBJEKATA I PODRUČNIH AMBULANTI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO U CILJU UNAPREĐENJA LOVSTVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA MJESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA ZA PERSONALNU ASISTENCIJU ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO I SVJETSKOG SAVEZA DIJASPORE BiH
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE ROKA ZA UTROŠAK SREDSTAVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVI POLICIJE ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAPOŠLJAVANJE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U ŠKOLSKIM ODBORIMA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODRICANJU PRAVA PREČE KUPNJE ZAŠTIĆENOG DOBRA BAŠTINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE ANEKSA 3 UGOVORA O KUPOPRODAJI IMOVINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "ZOI ‘84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO - HOTEL IGMAN
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POKOP" D.O.O. SARAJEVO "OTKUP ZEMLJIŠTA U SVRHU PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA VLAKOVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KOJOM SE NE DAJE SAGLASNOST JAVNOJ USTANOVI "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO", ZA ISPLATU NOVČANE POMOĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE KOJOM SE RAZRJEŠAVA DIREKTOR FONDA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE KOJOM SE IMENUJE VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO KOJOM SE IMENUJE DIREKTOR JAVNE USTANOVE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH OD NAKNADA ZA OBAVLJENE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE PREGLEDE I KONTROLU, NAMIJENJENIH ZA PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA I SIGURNOSTI HRANE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OPOZIVU PUNOMOĆI ZA PUNOMOĆNIKA U SKUPŠTINI KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA DONATORSKOG KONCERTA POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNA USTANOVA SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNA USTANOVA SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
INSTRUKCIJU O IZMJENAMA I DOPUNAMA INSTRUKCIJE O NAČINU IZVRŠENJA UPRAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVU NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU DEMOBILIZIRANIH BRANILACA
Ministarstvo za boračka pitanja KS
INSTRUKCIJU O IZMJENAMA I DOPUNAMA INSTRUKCIJE O NAČINU IZVRŠENJA UPRAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVU NA NAKNADU TROŠKOVA DŽENAZE-SAHRANE
Ministarstvo za boračka pitanja KS
INSTRUKCIJU O IZMJENAMA INSTRUKCIJE O NAČINU IZVRŠENJA UPRAVNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVU NA MJESEČNA NOVČANA PRIMANJA ZA PERSONALNU ASISTENCIJU RATNIH VOJNIH INVALIDA PARAPLEGIČARA I RATNIH VOJNIH INVALIDA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ OD DRUGOG LICA
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2024. GODINU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2024. GODINI
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI KOLEKTIVNE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2024. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE JEDNOG ZAMJENSKOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJE KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM OGLASU ZA IMENOVANJE JEDNOG ZAMJENSKOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJE KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM OGLASU ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN OPĆINE TRNOVO"
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O POSLOVNIM ZONAMA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POGODNOST GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-RENTE NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO U 2024. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 m² KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO U 2023. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA NA IMOVINU NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA
STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKU ODLUKE O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA TROŠKOVE ADVOKATA I RAZLIKU OBAVEZNIH DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 2/24)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!